DB INDOŠ Kuća ekstremnog muzičkog kazališta
Koprodukcija: Perforacije / Teatar &TD
19. i 20. 06. 2017. u 21:00 - SEK, TEATAR &TD, ZAGREB

Jedan ili više vukova

Autori: Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo

Izvođači: Sven Jakir, Ivana Krizmanić, Tanja Vrvilo, Damir Bartol Indoš
Glazbenici: Dina Puhovski - mezzosopran, Tena Novak - violina
Franz Kafka Ensemble: Damir Prica Kafka - sax, pianino,
Franjo Glušac - gitara, Bruno Vorberger - bubanj
Video: Dino Topolnjak

Mislim da je to bio moj prvi zastrašni san, prisjeća se Čovjek-vuk povijesti svoje dječje neuroze, kako ju je naslovio Freud u radu iz 1914. godine, kojom Deleuze i Guattari datiraju prvi od tisuću platoa Jedan ili više vukova. Njihovim pitanjem Bi li htjela biti vuk? ulazimo u središte shizoidnog sna Franny o sretnoj pustinji, bivanju na rubu mnoštva, čopora vukova, koje multiplicira drugu scenu nesvjesnog, der andere Schauplatz i zoološku viziju Sergeja Pankejeva: Ništa ne može biti dragocjenije za mladu osobu od ljubavi prema prirodi i poznavanja prirodnih znanosti, osobito zoologije. Radio emisiju etologa o vučjoj vokalizaciji ometaju signali Crvenog asfalta, a tkivo izvedbenog rizoma preobražava migracija od Kafkine životinjske priče Šakali i Arapi o dolasku stranca u arapsku pustinju do istoimenog Straubovog filmskog ritornela o banalnosti mržnje u Europi 2011. godine.

Uz potporu: Ured za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba, Ministarstvo kulture RH, Zaklada Kultura Nova

 

Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo

ONE OR MORE WOLFS

Coproduction: Perforacije / Teatar &TD
19. i 20. 06. 2017. 21:00 - SEK, TEATAR &TD, ZAGREB

I think this was my first frightening dream, the Wolfman recalls the history of his childhood neurosis, as Freud did in 1914, with which Deleuze and Guattari date the first of a thousand platoons One or more wolves. With their question - Do you wanna be a wolf? - we enter the center of the shady dream of Franny about a happy desert, on the edge of the crowd, the wolf crowd, which multiplies the second scene of the unconscious, der Schaeuble and the zoological vision of Sergei Pankeys: Nothing can be more precious for a young person than love for nature and knowledge of natural sciences, Especially zoology. Radio Symphony Vocalization Radio interferes with Red Asphalt Signs, and the fabric of rhizome transforms migration from Kafka's animal story, Shakali and Arabi, about the arrival of an alien in the Arabian desert to the Straub filmmaking of the same name on the banality of hatred in Europe in 2011.


Authors: Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo
Performers: Sven Jakir, Ivana Krizmanić, Tanja Vrvilo, Damir Bartol Indoš
Musicians: Dina Puhovski - mezzosoprano, Tena Novak - violin, Franz Kafka Ensemble:
Damir Prica Kafka - sax, pianino, Franjo Glušac - guitar, Bruno Vorberger - drum
Video: Dino Topolnjak, Franjo Maltar
Foto: Dino Topolnjak

Supported by the City Office for Culture, Education and Sport in the City of Zagreb, Ministry of Culture of the Republic of Croatia, Kultura Nova Foundation

galerija
gallery